កិច្ចប្រជុំជាមួយ EuroCham Cambodia

កាលពីថ្ងៃសុក្រទី ២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩,​ លោកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល  បានជួបប្រជុំជាមួយEuroCham និងគណៈកម្មាធិការថែទាំសុខភាព។ ក្នុងនោះ EuroCham ដោយមានទស្សនៈគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅកម្ពុជា។ មជ្ឈមណ្ឌលបានទទួលជាផ្លូវការនៃការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទី ១០ នៃឱសថអ៊ឺរ៉ុបផេក និងសៀវភៅយូរ៉ូខេមស៍ ២០១៩ ។