ផលិតផលឱសថបុរាណ

1. ឱសថបុរាណដែលសណ្ឋានរឹងប្រើតាមមាត់ដូចជាៈ Coated, Uncoated, Chewable, Tablets, Capsules, Pills, Granules

 • Description / Appearance
 • Average Weight / Average Fill Weight
 • Uniformity of Weigh
 • Disintegration
 • Residue on Ignition or Loss on Ignition
 • Water Determination (Loss on Drying / Karl Fischer)
 • Microbial Limit Test / Microbial Contamination
 • Identification
 • Assay
 • Heavy Metal

2. ឱសថបុរាណដែលសណ្ឋានជាម៉្សៅ ឬទឹកប្រើតាមមាត់ដូចជា Oral liquid, Powder for Oral Suspension / Solution

 • Description / Appearance
 • Average fill Weight / Volume
 • Uniformity of Weight / Volume
 • pH
 • Specific gravity / Density / Weight per mL
 • Alcohol Content
 • Microbial Limit Test / Microbial Contamination
 • Identification
 • Assay
 • Heavy Metal

3. ឱសថបុរាណដែលសណ្ឋានជាឬស ដើម ស្លឹកឈើ ដូចជា Oral liquid, Powder for Oral Suspension / Solution

 • Description / Appearance
 • Average fill Weight / Volume
 • Microbial Limit Test / Microbial Contamination
 • Identification
 • Heavy Metal