• ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រី ទស្សនកិច្ចក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

  • ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រី សំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក នៃ ម.ជ.ព.ស

  • ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

Message from the Director of National Health Products Quality Control Center

I would like to welcome Excellencies, Ladies and Gentlemen to use the website of the National Health Products Quality Control Center.

The website of the National Center launched in 2020, who publishes the news and data focused on scientific information, quality analysis of pharmaceutical products, health products, and management of high-quality pharmaceuticals before being used in the treatment of patients in the Kingdom of Cambodia. This information is the official information obtained from the research center in the scientific and official information system of the national and international laboratories​ also, but we reserve the right not to disclose the origin of the product owner. (As stated in our quality management standard has been set)
Meanwhile, information on the activities of the experts of the National Center updated every month, we'll notify you with information regarding the registration of samples for the purpose of requesting online analysis services from offices, factories individual agents or representatives directly come to our center as well.​ I encourage and express my deep gratitude to his Excellency Ladies and Gentlemen, to access the online sample registration application system. And our website. I would like to express my belief that Excellencies, Ladies and Gentlemen will provide support for the services and information on this website.

I respectfully invite Excellencies, Ladies and Gentlemen to use the website ofThe National Health Products Quality Control Center is happy to provide feedback and suggestions to improve the shortcomings of our website, we welcome all comments and suggestions, and thank you in advance.

News & Events

Loading

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO ១៧០២៥ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO ១៧០២៥ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

Read More »

Loading

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃឱសថប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ និងឱសថប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ ARVs

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃឱសថប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ និងឱសថប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ ARVs (Quality Control of Anti-Malaria and ARVs Medicines)

Read More »

Loading

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

Read More »

Loading

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើព្យាសកម្ម និងការបញ្ជាក់គុណភាពឧបករណ៍ពិសោធន៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើព្យាសកម្ម និងការបញ្ជាក់គុណភាពឧបករណ៍ពិសោធន៍

Read More »

Loading

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការធានាគុណភាពឱសថ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការធានាគុណភាពឱសថ

Read More »

Loading

អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្ដល់ជំនួយម៉ាស៊ីន ឧបរកណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍

អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្ដល់ជំនួយម៉ាស៊ីន ឧបរកណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ ជូនក្រសួងសុខាភិបាល សម្រាប់បំរើការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

Read More »