ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

០១-០៨-២០២២ NHQC

 

២៥-១១-២០២១​ NHQC

 


 

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល​ សហការណ៍ជាមួយអង្គការ​ U.S. Pharmacopeial Convention (USP).
ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍សម្រាប់មុខងារជា ទីប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគុណភាព​ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពមន្ទីពិសោធន៍ត្រួតពិនិត្យឱសថ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដូចសេចក្តីជូនដំណឹង និងលក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើសភ្ជាប់មកជាមួយដូចខាងក្រោម៖