តម្រូវការចំនួនសំណាក

តម្រូវការចំនួនសំណាក ផ្អែកលើផ្នែកវិភាគ,  ប្រភេទសំណាក, Parameter និងMethod ដូចមានក្នុងតារាងខាងក្រោម