មន្ទីរពិសោធន៍ បាក់តេរីសាស្រ្ត

         មន្ទីរពិសោធន៍អតិសុខុមសាស្រ្តជាមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងចំណោមមន្ទីរ ពិសោធន៍ទាំង៣ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល​។​ មន្ទីរពិសោធន៍នេះដើរតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ​គុណភាពផ្នែកអតិសុខុមសាស្ត្រ និងជីវសាស្រ្ត ទៅលើ ឱសថ ចំណីរអាហារ ភេសជ្ជៈ គ្រឿងសំអាង និងផលិផលសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀត​ ដើម្បីធានានូវគុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលិតផលទាំងអស់នោះ​ ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។​

មន្ទីរពិសោធន៍អតិសុខុមសាស្រ្តមានសមត្ថភាពពិនិត្យលើមុខវិភាគដូចតទៅ៖

  • Sterility test សំរាប់ផលិតផលថ្នាំចាក់និងថ្នាំភ្នែក
  • Bacterial endotoxin test​ សំរាប់ផលិតផលថ្នាំចាក់
  • Antibiotic microbial assay សំរាប់រកបរិមាណសារធាតុសកម្មរបស់អង់ទីប៊ីយូទីក
  • Total viable aerobic count, Total yeasts and molds count, E. Coli, Staphylococcus aureus, Salmonella សំរាប់ផលិតផលមិនស្តេរីល ចំណីអាហារ ភេសជ្ជៈ គ្រឿងសំអាង និងផលិតផលសុខភាពផ្សេងៗទៀត
  • តេស្ត​វាយតំលៃសកម្មភាពសំលាប់មេរោគរបស់សារធាតុសំលាប់មេរោគ (Test disinfectant again bacteria)