News & Events

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

10 Mar, 2023 | Read More »

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើព្យាសកម្ម និងការបញ្ជាក់គុណភាពឧបករណ៍ពិសោធន៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើព្យាសកម្ម និងការបញ្ជាក់គុណភាពឧបករណ៍ពិសោធន៍

16 May, 2022 | Read More »

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការធានាគុណភាពឱសថ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការធានាគុណភាពឱសថ

17 Mar, 2022 | Read More »