សិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តមន្ទីរពិសោធន៍ឱសថល្អនិងស្តង់ដារអន្តរជាតិ

សិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តមន្ទីរពិសោធន៍ឱសថល្អនិងស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល នៅសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី នាថ្ងៃទី ០៧-០៨ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩