ទឹកសម្លាប់មេរោគរូមន្តពី WHO

​មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល ដើម្បីចូលរួមចំនែកជួយកាត់បន្ថយការចំលងរីករាលដាលនូវជំងឺកូវីត១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងបានផលិតទឹកអាល់កុលសម្លាប់មេរោគ ដែលបានការណែនាំបង្កើតពី WHO Recommended Handrub Formulations សម្រាប់ផ្តល់ជូនដល់បេសកម្មប្រយុទ្ធប្រធាំងនឹងជំងឺកូវីត១៩។