ផ្នែកចុះបញ្ជីសំណាក

ផ្នែកចុះបញ្ជីសំណាកស្ថិតនៅក្រោមការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល ជាកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន និងជួបអតិថិជនមកស្នើសុំធ្វើការវិភាគគុណភាព ឱសថ និងផលិតផលសុខាភិបាល ដែលត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ឬការស្នើសុំផ្សេងទៀតរបស់អតិថិជន

ផលិតផលដែលអាចយកមកសម្រាប់វិភាគគុណភាពមានដូចជាៈ

- ផលិតផលឱសថសម័យ

- ផលិតផលឱសថបុរាណ

- ផលិតផលគ្រឿងសំអាង

- អាល់កុល ជែលសម្លាប់មេរោគ និងHypochlorite

- ផលិតផលបំប៉នសុខភាព

- ផលិតផលចំណីអាហារ

-  ភេសជ្ជៈកំប៉ុង 

-  ទឹក​

  • ទឹកបរិភោគ
  • ទឹក Osmose
  • ទឹកប្រើប្រាស់ (ទឹកអណ្តូង, ទឹកជ្រោះ,​ ទឹកស្រះ, ទឹកត្រពាំង....)

- ផលិតផលសុខាភិបាលផ្សេងទៀត

- លើកលែងតែសំណាកវេជ្ជសាស្ត្រ