អាហារបំប៉នសុខភាព

អ្វីទៅជាផលិតផលអាហារបំប៉នសុខភាព?
ផលិតផលអាហារបំប៉នសុខភាព វាជាប្រភេទផលិតផលដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅសម្រាប់បំពេញបន្ថែមរបបអាហារ និងជំនួយដល់សុខភាពអោយបានល្អប្រសើរ។

ផលិតផលអាហារបំប៉ននេះជាទូទៅត្រូវបានផលិត និងមានគ្រឿងផ្សំពីប្រភពធម្មជាតិ ព្រមទាំងមានរូបសណ្ឋាន ដូចជា Capsules, Softgels, និងTablets ជាដើម

1. ឱសថគ្រាប់ដូចជាៈ Coated, Uncoated, Chewable, Tablets, Capsules, Pills, Granules

 • Description / Appearance
 • Average Weight / Average Fill Weight
 • Uniformity of Weigh
 • Disintegration
 • Residue on Ignition or Loss on Ignition
 • Water Determination (Loss on Drying / Karl Fischer)
 • Microbial Limit Test / Microbial Contamination
 • Identification
 • Assay
 • Heavy Metal

2. ឱសថម៉្សៅប្រើតាមមាត់ដូចជា Oral liquid, Powder for Oral Suspension / Solution

 • Description / Appearance
 • Average fill Weight / Volume
 • Uniformity of Weight / Volume
 • pH
 • Specific gravity / Density / Weight per mL
 • Alcohol Content
 • Microbial Limit Test / Microbial Contamination
 • Identification
 • Assay