ផ្នែកធានាគុណភាព

ការធានាគុណភាព (QA) គឺជាវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងមួយដែលត្រូវបានកំណត់ថាជា “ ផែនការទាំងអស់ដែលបានគ្រោងទុក និងសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធដែលត្រូវការដើម្បីផ្តល់នូវទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ថា ផលិតផល​ សេវាកម្ម ឬលទ្ធផល នឹងបំពេញតាមតម្រូវការដែលបានផ្តល់សម្រាប់គុណភាព និងសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់” ។ កម្មវិធីនៃការធានាគុណភាព ត្រូវបានកំណត់ជា “ ផលបូកសរុបនៃសកម្មភាព ដែលមានគោលបំណងដើម្បីសម្រេចបាននូវអ្វីដែលបានទាមទារដោយស្តង់ដារ​ ” ។ ឲ្យនិយមន័យដោយ (ISO, 1994)

ការធានាគុណភាព (QA) មានគោលបំណងធានានូវលទ្ធផលតេស្តគុណភាព។ គោលបំណងនៃការធានាគុណភាព គឺផ្តល់លទ្ធផលតេស្តដែលអាចទុកចិត្តបាន ទាន់ពេលវេលា និងត្រូវបានបកស្រាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ការធានាគុណភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទាំងក្នុង និងក្រៅមន្ទីរពិសោធន៍ ការអនុវត្តមន្ទីរពិសោធន៍ល្អ និងជំនាញគ្រប់គ្រងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

សមាសធាតុនៃកម្មវិធី QA ជារឿយៗត្រូវបានដាក់ជាក្រុមជាបីកម្រិត

  • កំរិតយុទ្ធសាស្ត្រ ឬកំរិតអង្គភាព៖ ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយគុណភាពគោលបំណងនិងការគ្រប់គ្រងហើយជាទូទៅផលិតជាសៀវភៅណែនាំគុណភាព
  • កំរិតយុទ្ធសាស្ត្រ ឬកំរិតមុខងារ៖ ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តទូទៅដូចជា ការបណ្តុះ បណ្តាលសម្ភារៈបរិក្ខារប្រតិបត្តិការ QA)
  • កម្រិតប្រតិបត្តិការ៖ ទាក់ទងនឹងសន្លឹកកិច្ចការប្រតិបត្តិស្តង់ដារ (អេសអូអេស) និងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃប្រតិបត្តិការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព (QMS) មានផែនការ ត្រួតពិនិត្យ និងកែលម្អធាតុ ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដែលចង់បានដោយមន្ទីរពិសោធន៍ និងលើការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។ មានស្តង់ដារផ្សេងៗគ្នាដែលបង្កើតតម្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ហើយការប្រៀបធៀបរវាងស្តង់ដារទាំងនោះត្រូវបានបង្ហាញ។

ISO/IEC 17025:2017

ការទទួលស្គាល់គុណភាព គឺជាកម្រិតបន្ថែមនៃគុណភាពជាងការបញ្ជាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្តង់ដារ ISO គឺជាបទដ្ឋាន កម្រិតអន្តរជាតិ ហើយត្រូវបាន បង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្តង់ដារសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីទទួលបានផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ម្យ៉ាងវិញទៀតការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ គឺជាតម្រូវការនៅក្នុងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះមន្ទីរពិសោធន៍។

ISO/IEC 17025:2017 បង្កើតសំណុំតម្រូវការដែលត្រូវបំពេញដោយអង្គភាព ធ្វើតេស្ត និង / ឬការក្រិតតាមខ្នាត។ ស្តង់ដារនេះត្រូវបានប្រើដោយមន្ទីរពិសោធន៍ដែលចង់អភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពសម្រាប់សេវាកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍។ វាបង្កើតគំរូសម្រាប់វាយតម្លៃសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរពិសោធន៍តាមរយៈសវនកម្មភាគីទីបី។

ISO/IEC 17025:2017 អនុវត្តចំពោះមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់ដោយមិនគិតពីចំនួន និយោជិក ឬវិសាលភាពនៃការធ្វើតេស្ត ឬសកម្មភាពក្រិតខ្នាត និងសម្រាប់អង្គការ ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ឬអង្គភាពរបស់ពួកគេ។ វាគ្របដណ្តប់ការធ្វើតេស្តដោយផ្អែកលើ វិធីសាស្ត្រស្តង់ដារ មិនស្តង់ដារ ឬវិធីសាស្រ្តដែលបង្កើតដោយមន្ទីរពិសោធន៍។ ISO/IEC 17025:2017 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមចំនួនពីរដែលមាន៖ 

  • តម្រូវការគ្រប់គ្រង៖ ស្រដៀងនឹង ISO 9001 ដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង គុណភាព មន្ទីរពិសោធន៍។
  • តម្រូវការបច្ចេកទេស៖ ទិដ្ឋភាពដែលជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត មន្ទីរពិសោធន៍ និងសកម្មភាពក្រិតខ្នាត។