ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

គឺជាផ្នែកមួយដែលទាមទារ ការអភិវឌ្ឍន៍និងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេស​បន្ថែមដើម្បីបង្កើនគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព​ សុវត្ថិភាព​ របស់ផលិតផលសុខាភិបាលនៅក្នុងផ្នែកនេះមាន៖

  •  Validation methdod
  • Metrology
  • Reference standard

1. Validation method

    សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើ Method ឲ្យមានសុក្រិត​ភាព និង​សមស្របទៅតាម​លក្ខខណ្ឌទទួលយកបានជាសកល។

2. Metrology

    ទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងលើម៉ាស៊ីនវិភាគមាននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍រូបគីមីសាស្រ្ត និងមីក្រូជីវសាស្រ្តនៃមជពស

     ផ្នែកនេះមានតួរនាទីទទួលខុសត្រូវដូចជា

  • ពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងទទួលម៉ាស៊ីនថ្មី
  • ថែទាំជួសជុល
  • រៀបចំគំរោង Calibration តាមប្រភេទម៉ាស៊ីននិមួយៗ

3. Reference standard

    គឺជាផ្នែកមួយដែលត្រួតពិនិត្យគុណភាព Reference standard និងផលិតផល Working RS សំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងមជពស និងទុកដាក់អនុលោមទៅតាមឯកសារយោង របស់លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព។