ការប្រជុំតាមវីឌីអូ Conference ជាមួយអង្គការ US, Pharmacopoeia ស្តីពីគម្រោង USP-DFAT

ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល បានធ្វើការប្រជុំតាមវីឌីអូ Conference ជាមួយអង្គការ US, Pharmacopoeia ស្តីពីគម្រោង USP-DFAT  ដើម្បីជួយមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការអនុវត្តការងារមន្ទីរពិសោធន៍របស់ខ្លួនតាមតម្រូវការអន្តរជាតិ។  សមាសភាពចូលរួមមាន៖
1. Mr. Souly Phanouvong: Director, Global Public Health Asia
2. Mr. Farouk A. Umaru: Technical Lead
3. Mr. Mehmood Anwar: Project Director
4. Ms. Salwan Hager: Project Manager
5. Mr. Tep Keila: NHQC Director
6. Mr. Tey Sovanarith: Deputy Director for Quality Assurance
7. Mr. Prav Chheang Hor: Deputy Director Technical Bureau
8. Mr. Chea Dok: Administrative Deputy Director
9. Ms. Keo Sothy: Chief of Administration​ Bureau
10. Ms. Nguon Henry: Chief of Technical Bureau
11. Mss. Leang Soleap