វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការធានាគុណភាពឱសថ

     ថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល និង USP DFAT បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការធានាគុណភាពឱសថ ដល់មន្ត្រី និងបុគ្គលិក ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព លើការអនុវត្តល្អ ក្នុងការវិភាគ ដើម្បីធានាគុណភាពឱសថនៅកម្ពុជា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានបង្ហាញដោយ Technical Assistance របស់ USP អាមេរិក។ ទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តទៅលើ ៖

  • Balance Calibration
  • Good Weighting Practices
  • Theoretical and hand-on for LC-USP General Chapter <621>
  • Theoretical and hand-on for dissolution test including performance verification test and mechanical calibration-USP General Chapter <711>​។ល។