វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើព្យាសកម្ម និងការបញ្ជាក់គុណភាពឧបករណ៍ពិសោធន៍

​​     ថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល និង USP DFAT បានរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណ្តាលស្តីអំពី ព្យាសកម្មសម្ភារៈឧបករណ៍សម្រាប់ពិសោធន៍ (Equipment Calibration And Qualification Training ) ដល់មន្ត្រី និងបុគ្គលិក មជ្ឈមណ្ឌល  ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព លើការអនុវត្តល្អតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិនូវការវិភាគគុណភាពឱសថ នៅកម្ពុជា។​ ការបណ្តុះបណ្តាលបង្ហាញដោយ  Technical Assistance របស់ USP អាមេរិក ទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តទៅលើៈ

  • Introduction to Metrology
  • Instrument Calibration and Qualification (AIQ)
  • Equipment Performance Verification such as pH meter, Balance, UV-VIS, FTIR, HPLC, Oven, DT.Apparatus, Dissolution Tester and Karl Fischer
  • Hand-On Training on : pH meter, Balance, FTIR, UV-VIS Spectrophotometers HPLC System  ។ល។